REGULAMIN SZLACHETNYCH WOJOWNIKÓW

wiejak be strong
 1. Szlachetni wojownicy szanują swój cenny czas oraz czas swojego Trenera i na umówiony trening przychodzą kilka minut przed czasem tak, aby móc się przebrać i przygotować do pracy nad wymarzoną formą.
  ­ ­
 2. Szlachetni wojownicy witają się z resztą ekipy w studiu. Dbamy o atmosferę i poczucie komfortu każdego z Was jak i naszą psychikę. ‘Cześć’ + Dobry humor + Pozytywne nastawienie czynią cuda.
  ­ 
 3. W razie, gdyby Szlachetny wojownik przyszedł na trening sponiewierany czy też zmęczony, robi sobie kawę. Ekspres na recepcji jest do waszej dyspozycji. Szlachetni wojownicy przychodzą na trening z wodą.
  ­ 
 4. Szlachetni wojownicy płacą na czas swoje rachunki za pakiety treningowe.

CENNIK USŁUG

Opcja 1* Trening pojedynczy 60 min. Single 130 zł. W parze 170 zł. Oferujemy pakiety w atrakcyjnej cenie.
Opcja 2* Pakiet treningowy 8 treningów.
Opcja 3* Pakiet treningowy 12 treningów.

*Okres ważności pakietu wynosi 5 tygodni od dnia rozpoczęcia pakietu.
*Pakiet można zamrozić jednorazowo na okres 2 tygodni.
*Trening odwołany nie wcześniej niż 24h przed spotkaniem, zostaje naliczony.
*Opłatę za kolejny pakiet treningowy regulujemy zawsze przed rozpoczęciem nowego.
*W razie braku możliwości przedłużenia pakietu na bieżąco, istnieje możliwość zapłaty za pojedynczy trening, płatność regulujemy po treningu. Koszt treningu poza pakietem wynosi 130 zł.

Treść regulaminu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – TRENING PERSONALNY

1. DEFINICJE
Zastosowane w Umowie określenia mają następujące znaczenie:
a) Harmonogram Treningów – jeżeli Strony tak ustalą w SWU –
ułożony przez Trenera grafik odbywania Treningów
uwzględniający cele treningowe Klienta, częstotliwość Treningów
oraz inne kryteria ustalone przez Trenera;
b) Inne miejsce Treningów – jeżeli Strony tak ustalą w SWU-
dopuszcza się możliwość odbywania treningu w miejscu innym
niż Klub, w szczególności w domu Klienta, na świeżym powietrzu
lub tam gdzie Strony się umówią;
c) Klub – siłownia lub klub fitness wskazane w Punkcie 4 lit. d
SWU, będące miejscem odbywania Treningów;
d) Opłata – wynagrodzenie należne Trenerowi z tytułu wykupionego
przez Klienta Pakietu;
e) Pakiet – wybrana przez Klienta oferta treningowa określona w
Punkcie 5 Regulaminu, indywidualnie wskazana w Punkcie 4 lit. b
i c SWU;
f) Regulamin – regulamin Treningów, stanowiący część II Umowy
(niniejsza cześć);
g) Strona – Klient albo Trener;
h) Strony – łącznie Klient i Trener;
i) SWU – szczegółowe warunki Umowy, stanowiące część I Umowy
(formularz);
j) Trening – oznacza pojedynczą sesję treningową Klienta
przeprowadzaną w Klubie pod nadzorem i w obecności Trenera
oraz na podstawie jego poleceń;
k) Umowa – SWU i Regulamin wraz z załącznikami.
2. OŚWIADCZENIA STRON
2.1. Trener oświadcza, że:
2.1.1. posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania
Umowy;
2.1.2. nie posiada wykształcenia medycznego, nie udziela
żadnych świadczeń zdrowotnych, w tym
profilaktycznych;
2.1.3. będzie wykonywał Umowę w ramach prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej.
2.2. Klient oświadcza, że zamierza zrealizować obrany przez siebie
cel treningowy, który przekazał Trenerowi i będzie należycie
wykonywał polecenia Trenera.
3. PRZEDMIOT UMOWY
3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez
Trenera na rzecz Klienta usług polegających na:
3.1.1. zindywidualizowanych konsultacjach i poradach z
zakresu teorii i praktyki uprawiania aktywności
fizycznej; oraz
3.1.2. bieżącym kierowaniu treningiem fizycznym Klienta.
3.2. Umowa nie stanowi umowy rezultatu, lecz umowę starannego
działania po stronie Trenera, tj. osiągnięcie przez Klienta
założonego celu treningowego nie jest gwarantowane przez
Trenera.
3.3. Trener zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych
działań, aby Klient osiągnął zamierzony cel treningowy, pod
warunkiem przestrzegania przez Klienta poleceń Trenera.
4. ZDROWIE KLIENTA
4.1. Klient oświadcza, że wedle jego wiedzy, jest sprawny fizycznie i
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia Treningów.
4.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować Trenera o wszelkich
bólach, chorobach, zaburzeniach zdrowotnych i innych
dolegliwościach zdrowotnych, w tym informacji o pozostawaniu
pod stałą opieką lekarza lub rehabilitanta. Trener będzie
dobierać rodzaj ćwiczeń, ich wymiar oraz intensywność do
ujawnionego stanu zdrowia Klienta. W przypadku oświadczenia
Klienta, że nie zamierza podawać informacji o swoim stanie
zdrowia Trener może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z uwagi na ryzyko wyrządzenia szkody na
osobie Klienta spowodowanej przez niewłaściwy dobór ćwiczeń
(przyczyna rozwiązania Umowy niezawiniona przez Klienta).
4.3. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek dolegliwości
zdrowotnych Klienta podczas Treningu wskazanych w Punkcie
4.2 powyżej, Trener ma prawo wstrzymać prowadzenie
Treningu i poprosić Klienta o  konsultację lekarską. Zdanie
ostatnie Punktu 4.2 powyżej stosuje się odpowiednio.
4.4. W przypadku, gdy stan zdrowia Klienta utrudnia albo
uniemożliwia kontynuowanie Treningów lub powoduje ryzyko
wystąpienia szkody na zdrowiu Klienta (uszkodzenia ciała albo
wywołanie lub pogłębienie rozstroju zdrowia), każda ze Stron
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z
zastrzeżeniem Punktu 4.5 poniżej.
4.5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w sytuacji
określonej w Punkcie 4.4. powyżej, Klient jest zobowiązany
przedstawić Trenerowi do wglądu, najpóźniej z chwilą złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zaświadczenia
lekarskiego o istnieniu przeciwskazań zdrowotnych do
odbywania Treningów.
5. PAKIETY
5.1. Klient może wybrać pojedynczy Trening bądź jeden z spośród
poniższych Pakietów (Punkt 4 lit. a – c SWU)
5.2. Zmiana Pakietu w okresie trwania Umowy wymaga dla swojej
skuteczności zgodnego potwierdzenia przez obie Strony na
piśmie, np. w drodze aneksu do Umowy lub za pośrednictwem
korespondencji e-mail lub w wiadomości SMS przesłanej z
numeru telefonu Klienta podanego w Punkcie 3 SWU i
potwierdzonej w ten sam sposób przez Trenera.
5.3. Okres ważności Pakietu oznacza, że w jego terminie Klient jest
uprawniony do odbycia Treningów w ilości wynikających z
Pakietu. Po upływie okresu ważności Pakietu Klient traci prawo
do odbycia Treningów w ramach tego Pakietu.
5.4. Okres ważności wskazany w wybranym Pakiecie rozpoczyna
się z dniem odbycia się pierwszego Treningu w ramach tego
Pakietu.
5.5. Okres ważności Pakietu jest niezmienny i nie podlega
przedłużaniu.
5.6. Z chwilą zakończenia ostatniego z Treningów wynikającego z
wybranego Pakietu, ważność Pakietu wygasa.
5.7. Jeżeli Strony uzgodnią, że miejscem odbywania treningu będzie
miejsce zamieszkania Klienta, Trener uprawniony będzie do
naliczenia dodatkowej opłaty w związku z poniesionymi
kosztami tytułem dojazdu, na co Klient wyraża zgodę.
5.8. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne
za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności
pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, epidemii, klęsk
żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które Strony nie mają
żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć (siła wyższa).
5.9. W przypadku wystąpienia siły wyższej, a w związku z tym
zamknięcia Klubu, Strony dopuszczają możliwość przeniesienia
treningu w inne miejsce, które zostanie uprzednio wspólnie
uzgodnione lub poprowadzenia przez Trenera treningu w formie
online, co nie będzie stanowiło zmiany warunków niniejszej
umowy.
6. KLUB
6.1. Klient wskazuje w Punkcie 4 lit. d SWU miejsce odbycia
Treningów – Klub.
6.2. Klient jest zobowiązany zawrzeć z Klubem odpowiednią umowę
uprawniającą go do wstępu na teren Klubu. Klient oświadcza,
że będzie wykonywał umowę zawartą z Klubem zgodnie z jej
treścią, regulaminem korzystania z Klubu (jeżeli obowiązuje),
poleceniami personelu Klubu oraz ogólnie przyjętymi normami
obyczajowymi. Wszelkie opłaty wynikające z umowy zawartej
pomiędzy Klientem oraz Klubem są niezależne od Opłaty i
ponoszone przez Klienta, chyba że Strony postanowią inaczej.
6.3. Jeżeli w toku wykonywania Umowy zaistnieje konieczność
zmiany Klubu, Strony uzgodnią na piśmie nowe miejsce
odbywania Treningów, np. w drodze aneksu do Umowy lub za
pośrednictwem korespondencji e-mail lub w wiadomości SMS
przesłanej z numeru telefonu Klienta podanego w Punkcie 3
SWU i potwierdzonej w ten sam sposób przez Trenera.
6.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że wybrany przez niego Klub
nie współpracuje z Trenerem, zaś Trener nie odpowiada za ten
Klub, co oznacza, że działania lub zaniechania Klubu (lub
podmiotu prowadzącego Klub) nie są uznawane za działania
lub zaniechania Trenera.
7. ZASADY ODBYCIA I PRZEPROWADZENIA TRENINGU
7.1. Dzień oraz godzina Treningu jest uzgadniana przez Strony,
w szczególności w drodze korespondencji e-mail, telefonicznie,
za pośrednictwem wiadomości SMS, na poprzedniej sesji
treningowej lub w inny sposób ustalony przez Strony.
7.2. Czas pojedynczego Treningu wynosi maksymalnie 55
(pięćdziesiąt pięć) minut, liczonych od uzgodnionej przez Strony
godziny rozpoczęcia Treningu. Dopuszcza się odbywanie
Treningu bezpośrednio jeden po drugim tego samego dnia lub
w różnych porach tego samego dnia.
7.3. Rozgrzewka nie wchodzi w czas Treningu, zaś Klient jest
zobowiązany sam i we własnym zakresie ją przeprowadzić.
7.4. Trener zobowiązuje się do przygotowania planu Treningu na
każdą sesję treningową.
7.5. Klient jest zobowiązany do zjedzenia posiłku na 1,5 (półtorej)
godziny przed planowanym Treningiem.
7.6. Klient i Trener są zobowiązani stawić się punktualnie w dniu
Treningu i o ustalonej godzinie.
7.7. Jeżeli Trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Klienta,
Trening nie zostanie wydłużony o czas spóźnienia się Klienta.
7.8. Jeżeli Trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Trenera,
Klientowi w ramach rekompensaty przysługuje 1 (jeden)
dodatkowy, darmowy Trening o długości 55 (pięćdziesięciu
pięciu) minut oprócz Treningu, na który Trener spóźnił się.
Strony ustalą dzień i godzinę przeprowadzenia darmowego
Treningu odrębnie, na zasadach określonych w Punkcie 7.1
powyżej.
7.9. Trening może być odwołany przez obie Strony w czasie
wskazanym w Punkcie 6 SWU (maksymalny czas przed
planowanym rozpoczęciem Treningu).
7.10. W przypadku odwołania Treningu przez Klienta w czasie
krótszym, niż określony w Punkcie 6 SWU, Trening uznaje się
za odbyty.
7.11. W przypadku odwołania Treningu przez Trenera w czasie
krótszym niż określony w Punkcie 6 SWU, Trener zobowiązuje
się do przeprowadzenia dodatkowego Treningu poza Pakietem
za darmo. Strony ustalą dzień i godzinę przeprowadzenia
darmowego Treningu odrębnie, na zasadach określonych w
Punkcie 7.1 powyżej.
7.12. Przed Treningiem Klient jest zobowiązany do zmiany stroju oraz
butów na sportowe.
7.13. Trening jest prowadzony pod kierownictwem Trenera. Klient jest
zobowiązany do wykonywania poleceń Trenera.
7.14. Jeżeli Strony tak postanowiły w SWU, Trening odbywa się
z uwzględnieniem Harmonogramu Treningów.
7.15. Strony zastrzegają możliwość wykonywania zdjęć Klientowi
przez Trenera, które będą służyły do dokumentacji pracy
Trenera.
7.16. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na:
a) utrwalania jego wizerunku w formie fotografii wytwarzanej
wszelkimi dostępnymi technikami, w trakcie trwania
niniejszej umowy.
b) wykorzystywanie wizerunku jego osoby w celach
bezpośrednio związanych z działalnością Trenera, w tym w
szczególności w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu- w szczególności poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym. w szczególności rozpowszechnianie w
mediach elektronicznych, na oficjalnej stronie internetowej
____________________, stronie internetowej portalu
społecznościowego FACEBOOK, INSTAGRAM oraz
innych stronach internetowych wykorzystywanych przez
Trenera;
e) na dokonywanie przez Trenera bądź na jego zlecenie
modyfikacji materiałów z wizerunkiem jego osoby, z
zastrzeżeniem iż nie może korzystać z materiałów, na
których utrwalono jego wizerunek zniekształcony graficznie
w sposób naruszający dobre obyczaje lub zasady życia
społecznego, obrażający uczucia religijne osób trzecich,
obsceniczny, obraźliwy.
7.17. Jednocześnie Klient oświadcza, iż za pozowanie, korzystanie z
wizerunku jego osoby oraz jego rozpowszechnianie na potrzeby
i w zakresie jak w oświadczeniu nie żąda wynagrodzenia.
7.18. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani
terytorialnie.
7.19. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych wizerunkowych.
8. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
8.1. Z tytułu wykonania Umowy, Trenerowi przysługuje
wynagrodzenie w postaci Opłaty odpowiadającej wartości
pojedynczego Treningu lub wybranego przez Klienta Pakietu.
Podana kwota Opłaty jest wartością brutto uwzględniającą
należny podatek od towarów i usług (VAT). Wysokość Opłaty
jest wskazywana w Punkcie 8 SWU.
8.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w zależności od wybranego
Pakietu, otrzymuje rabat na każdy Trening w ramach Pakietu w
wysokości określonej w Punkcie 5.1 (tabela).
8.3. Opłata jest płacona z góry przed rozpoczęciem pierwszego
Treningu na rachunek bankowy podany przez Trenera lub
gotówką.
8.4. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia
Umowy, jak również niemożliwości jej dalszego wykonywania z
przyczyn niezawinionych przez Klienta, w szczególności z
uwagi na stan zdrowia Klienta, Trener zwróci Klientowi
proporcjonalną wartość niewykorzystanego Pakietu. Kwota
zwrotu będzie odpowiadać wartości niewykorzystanego
Treningu pomnożonego przez ilość Treningów jakie pozostały
do wykorzystania w ramach Pakietu. Wartość jednostkową
niewykorzystanego Treningu ustala się dzieląc wysokość Opłaty
brutto przez ilość Treningów w Pakiecie.
8.5. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez
Trenera z winy Klienta, jak również niemożliwości jej dalszego
wykonywania z przyczyn zawinionych przez Klienta, Klient traci
przyznany rabat za każdy niewykorzystany Trening w ramach
Pakietu. Trener zwróci Klientowi proporcjonalną wartość
niewykorzystanego Pakietu, obliczoną w sposób określony w
Punkcie 8.4, pomniejszoną o łączną wartość rabatu
udzielonego na każdy niewykorzystany Trening z Pakietu.
8.6. Strony mogą uzgodnić w Punkcie 9 SWU, że Opłata będzie
płacona ratalnie. W takim przypadku Strony wypełniają
„Oświadczenie o rozłożeniu Opłaty na raty” stanowiące
załącznik do Umowy.
9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Trener –
dokładne dane identyfikacyjne Trenera są określone w Punkcie
1 SWU.
9.2. Trener będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w
celu zawarcia, wykonywania praw i obowiązków wynikających z
Umowy oraz w niezbędnym zakresie do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Trenera
lub przez odbiorcę danych, w szczególności dotyczących
możliwości dochodzenia roszczeń od Klienta na drodze
sądowej lub pozasądowej.
9.3. Trener przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres
zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, adres e-mail oraz
gdy Klient wyrazi na to dobrowolną, konkretną, świadomą
i jednoznaczną zgodę i poda takie dane: dane dotyczące
zdrowia (stanu zdrowia Klienta).
9.4. Trener przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta
oraz w związku z realizacją celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Trenera lub
odbiorcy danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty
świadczące usługi związane z dochodzeniem roszczeń w
postępowaniu sądowym lub pozasądowym, w szczególności
kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub firmy skupujące
roszczenia.
9.5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres
obowiązywania Umowy, a w przypadku przysługiwaniu
Trenerowi lub wobec niego roszczeń – przez okres
przedawnienia tych roszczeń.
9.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Klient ma również prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.7. Od dnia 25 maja 2018 r. (dzień wejścia w życie rozporządzenia,
o którym mowa w Punkcie 9.10 poniżej) Klient może wnieść na
Trenera skargę dotyczącą przetwarzania przez niego danych
osobowych Klienta. Skargę wnosi się do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9.8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest
dobrowolne, zaś jego podstawą jest Umowa. Podanie danych
osobowych Klienta jest jednak niezbędne do zawarcia i
wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy.
Niepodanie danych będzie skutkować brakiem zawarcia
Umowy. Klient nie jest zobowiązany do podania danych
dotyczących stanu zdrowia Klienta, jednakże niepodanie ich
w wypadkach wymaganych Umową uprawnia Trenera do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
kontynuowanie Treningów bez znajomości stanu zdrowia
Klienta stanowi ryzyko wystąpienia szkody na osobie Klienta.
Trener może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9.9. Trener oświadcza, że w związku z wykonaniem Umowy
i przetwarzaniem danych osobowych Klienta nie stosuje
systemów i metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania Klientów.
9.10. Trener przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
10. REKLAMACJE
10.1. Reklamacje związane z wykonaniem Umowy Klient może
składać:
10.1.1. pisemnie na adres Trenera podany w Punkcie 1 SWU;
lub
10.1.2. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na
adres Trenera.

10.2. Reklamacje należy składać po zaistnieniu zdarzenia budzącego
zastrzeżenia Klienta.
10.3. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Trenera,
który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była
dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z
uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
10.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym
30 (trzydziestu) dni od daty ich wpływu do Trenera.
10.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie
powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w
formie zgodnej ze złożoną przez Klienta dyspozycją, w
szczególności telefonicznie.
10.6. Decyzja Trenera w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie
wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia
swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu
powszechnego. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji
Trener oświadcza, że nie zamierza brać udziału w
postępowaniu dotyczącym pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich.
11. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA UMOWY
11.1. Umowa została zawarta na czas wskazany w SWU.
11.2. Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony, to
obowiązuje do daty wskazanej w SWU.
11.3. Jeżeli Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze
Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wskazanego w Punkcie 11 SWU.
11.4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w
przypadkach wskazanych w Umowie.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
12.3. Regulamin, SWU oraz załączniki w nich wskazane stanowią
integralną część Umowy.

Regulamin sklepu

Regulamin strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przezWIEJAKBESTRONG K.WIEJAK, M.KOSIERADZKA-WIEJAK SPÓŁKA CYWILNA, prowadzącego działalność

pod nazwą:

WIEJAKBESTRONG K.WIEJAK, M.KOSIERADZKA-WIEJAK SPÓŁKA CYWILNA NIP 8971918756 ul. Słubicka 20D, 53-615 Wrocław

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

tel.:608 769 676, e-mail: wiejakbestrong@gmail.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia

Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: wiejakbestrong.pl

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: wiejakbestrong.pl

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż książek, planów treningowych, ebooków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oferowane

przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego.

Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty

handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Par. 2 Procedura  składania  zamówień  i  moment  zawarcia  umowy Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową wiejakbestrong.pl

Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,

złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem wiejakbestrong.pl

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany bezpośredni link do pobrania zakupionych ebooków.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych dostępowych do zamówionych ebooków.

Produkt cyfrowy zostanie wysłany od razu po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy

zamówień już realizowanych.

Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: wiejakbestrong@gmail.comPrawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi.

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.

„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.

Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w

związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

 1. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 2. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez

Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie

później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 608 769 676

b) email: wiejakbestrong@gmail.com pisemnie na adres:ul. Słubicka 20d Wrocław.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2024 .

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 2. mediację
 3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.